Naša ponuka

Online školenie – Prístupné prostredie pre nevidiacich a slabozrakých

Od roku 2002 je v platnosti vyhláška 532/2002 Z.z., v rámci ktorej sú predpísané technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Uplatňovanie týchto požiadaviek má veľký význam pre samostatnosť a integráciu ľudí s postihnutím do spoločenského a pracovného života. Postupne začínajú stavebné a projekčné firmy dávať dôraz na riešenie týchto opatrení.

Súčasne však prax posledných rokov ukázala, že riešenie opatrení v súvislosti so zrakovo postihnutými osobami, je náročné na vedomosti o špecifikách mobility a orientácie zrakovo postihnutých. Rovnako vznikla potreba unifikovať používané opatrenia, aby ich zrakovo postihnutí mohli efektívne využívať na území celej republiky.

Z týchto dôvodov sa rozvinula veľmi potrebná a prospešná spolupráca medzi stavebnou praxou a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo forme konzultácií riešenia opatrení v projektovej dokumentácii a na stavbách. Považujeme za nutné, aby táto spolupráca pokračovala a rozširovala sa na celé územie Slovenskej republiky, aby opatrenia, na ktoré sa vynakladajú finančné prostriedky, boli robené efektívne a v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z.

Odborné služby poskytované Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (občianske združenie) však vzhľadom na ekonomickú situáciu bolo nutné od 1.1.2009 spoplatniť. Interný cenník ÚNSS bol stanovený podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, UNIKA 2008 ako hodinová sadzba na jednotlivé činnosti.Chceli by sme Vás tiež požiadať, aby boli na žiadostiach o posudky uvádzané fakturačné údaje investora, na ktorého budú faktúry vystavované.

Cenník

Cenník služieb a poradenstva v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických a dopravných bariér

V platnosti od 1.1.2024