Naša ponuka

Od roku 2002 je v platnosti vyhláška 532/2002 Z.z., v rámci ktorej sú predpísané technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Uplatňovanie týchto požiadaviek má veľký význam pre samostatnosť a integráciu ľudí s postihnutím do spoločenského a pracovného života. Postupne začínajú stavebné a projekčné firmy dávať dôraz na riešenie týchto opatrení.

Súčasne však prax posledných rokov ukázala, že riešenie opatrení v súvislosti so zrakovo postihnutými osobami, je náročné na vedomosti o špecifikách mobility a orientácie zrakovo postihnutých. Rovnako vznikla potreba unifikovať používané opatrenia, aby ich zrakovo postihnutí mohli efektívne využívať na území celej republiky.

Z týchto dôvodov sa rozvinula veľmi potrebná a prospešná spolupráca medzi stavebnou praxou a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska vo forme konzultácií riešenia opatrení v projektovej dokumentácii a na stavbách. Považujeme za nutné, aby táto spolupráca pokračovala a rozširovala sa na celé územie Slovenskej republiky, aby opatrenia, na ktoré sa vynakladajú finančné prostriedky, boli robené efektívne a v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z.

Odborné služby poskytované Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (občianske združenie) však vzhľadom na ekonomickú situáciu bolo nutné od 1.1.2009 spoplatniť. Interný cenník ÚNSS bol stanovený podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností, UNIKA 2008 ako hodinová sadzba na jednotlivé činnosti.Chceli by sme Vás tiež požiadať, aby boli na žiadostiach o posudky uvádzané fakturačné údaje investora, na ktorého budú faktúry vystavované.

Cenník

Cenník služieb a poradenstva v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických a dopravných bariér, formát pdf, 140kB

V platnosti od 2.9.2014

Výkon Merná jednotka Cena / merná jednotka (€)
1. Posúdenie PD pre územné konanie* hod. 20,00
2. Vydanie stanoviska pre územné konanie ks 10,00
3. Vydanie stanoviska k DUR* ks 20,00
4. Posúdenie PD pre stavebné konanie hod. 25,00
5. Vydanie stanoviska s výhradami pre stavebné konanie ks 20,00
6. Vydanie súhlasného stanoviska k DSP /DRS/ zmene stavby pred dokončením / legalizácii stavby ks 35,00
7. Vydanie stanoviska k DSP pre stavbu nevyžadujúcu úpravy pre osoby so zrakovým postihnutím ks 15,00
8. Rýchlostný príplatok za vydanie stanoviska do 3 pracovných dní – v mimoriadnych prípadoch ks 50 % z fakturovanej sumy, min.10 €
9. Konzultácie – tvorenie riešení v projektoch; obhliadka a konzultácie v teréne hod. 20,00
10. Školenie, prezentácia hod. 30,00
11. Náklady na dopravu každých začatých 10 km 2,00

* Posúdenie a stanovisko pre územné rozhodnutie je účtované iba v špecifických prípadoch, keď si projekt už v tomto štádiu vyžaduje posúdenie vplyvu stavby v oblasti bariér pre ľudí so zrakovým postihnutím a nemôže byť vydané stanovisko bez pripomienok bez ďalšieho podrobnejšieho zisťovania.

Výkon – akustické majáky Merná jednotka Cena / merná jednotka (€)
12. Obhliadka miesta hod. 15,00
13. Vytvorenie hlášky ks 10,00
14. Načítanie a nahratie hlášky (1. názov, 2. popis trasy) ks 10,00

Poznámky:

  • faktúra za konzultácie (výkon číslo 8.) vykonávané počas alebo po stavebnom konaní bude vystavená po ukončení konzultácií na základe dohody konzultujúcich strán alebo pri vydaní súhlasného stanoviska pre stavebné konanie
  • náklady na dopravu budú fakturované k výkonom, pri ktorých vznikli
  • faktúry sú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúry platiteľovi