Úvod

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér posudzuje projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie a realizačnú dokumentáciu z hľadiska záujmov osôb so zrakovým postihnutím podľa platnej legislatívy.

Projektovú dokumentáciu je možné zasielať poštou alebo doručiť osobne spolu so žiadosťou o posúdenie a vydanie stanoviska alebo podať elektronicky TU. Posúdenie projektovej dokumentácie a vydanie stanoviska pre územné a stavebné konanie je spoplatnené podľa cenníka.