O nás

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.

Od roku 2002 existuje legislatíva, podľa ktorej sú projektanti a architekti povinní navrhovať stavby bezbariérovo. Nakoľko bola táto legisltíva ignorovaná, ÚNSS založila Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér, ktorého hlavnými úlohami je:

  • poradenstvo pre odborníkov pri zapracovávaní debarierizačných požiadaviek do konkrétnych architektonických návrhov a projektov a pri realizácii stavby,
  • vedenie seminárov venovaných identifikácii architektonických bariér, teoretickým východiskám opatrení, praktickým a najčastejším chybám a nedostatkom v aplikácii debarierizačných opatrení,
  • metodická činnosť, ktorej ťažiskom je vytváranie zrozumiteľného a prehľadného výkladu vyhlášky 532/2002 Z.z. – najmä grafického a schematického vyjadrenia jednotlivých pravidiel,
  • sprístupňovanie témy debarierizácie verejnosti s cieľom zvýšiť informovanosť o problematike architektonických bariér ľudí so zrakovým postihnutím.

Táto stránka je venovaná jednak stručnému predstaveniu možností mobility ľudí so zrakovým postihnutím, architektonickým bariéram, s ktorými sa stretávajú a možnostiam, ako im predchádzať a odstraňovať ich. Stránka obsahuje praktický výklad legislatívy, množstvo fotografií so správnymi aj nesprávnymi riešeniami bezbariérových úprav.