Legislatíva

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

532/2002

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Na ktoré stavby sa požiadavky tejto vyhlášky vzťahujú:

(štvrtá časť, paragraf  56)

  1. a) stavbu bytového domu a ostatných budov na bývanie
  2. b) byt ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
  3. c) stavbu rodinného domu, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
  4. d) stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou
  5. e) stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
  6. f) inžiniersku stavbu v časti určenej na užívanie verejnosťou

Konkrétne požiadavky vyhlášky 532/2002 Z.z sú uvedené v jej prílohe:

  1. Komunikácie
  2. Vnútorný priestor

 

Vyhláška Ministerstva vnútra

9/2009

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

V tejto vyhláške sú špecifikované bezbariérové úpravy na priechodoch pre chodcov, konkrétne:

  • vodorovná dopravná značka V 6b (priechod pre chodcov s vodiacim pásom)
  • dopravné zariadenia Z 8a, Z 8b, Z 8c (vodiaci pás, varovný pás, signálny pás)

V tejto vyhláške je definovaný aj varovný pás na nástupišti hromadnej dopravy, ako vodorovná dopravná značka V 11b.

 

NARIADENIE RADY (ES) č. 1083/2006

z 11. júla 2006,

ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

Článok 16:

Členské štáty a Komisia prijmú vhodné kroky, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii na základe rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v jednotlivých etapách vykonávania intervencie fondov, a najmä počas prístupu k nim. Jedným z kritérií, ktoré je potrebné dodržiavať pri vymedzovaní operácií spolufinancovaných fondmi a zohľadniť počas jednotlivých fáz vykonávania, je najmä prístupnosť pre osoby s postihnutím.

 

TP 10/2011

Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách.

Vydal:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov.

Účel TP:

TP vysvetľujú a zdôvodňujú metodiku tvorby bezbariérových opatrení, stanovujú požiadavky na návrh
debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných
komunikáciách v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.
a poskytujú vzorové grafické listy debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie s popisom a odôvodnením použitia konkrétnych riešení.

plné znenie:

https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2011/tp_10_2011.pdf