Bariéry pre ľudí so zrakovým postihnutím

ARCHITEKTONICKÉ BARIÉRY PRE ĽUDÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM

Architektonické bariéry predstavujú situácie a prvky, pri ktorých vzniká ohrozenie zdravia alebo až života človeka, rovnako je však bariérou aj dezorientácia v priestore a fyzicky znemožnený voľný a bezpečný prístup. V prípade ľudí so zrakovým postihnutím je teda bariérou aj situácia, že sa v prostredí nenachádza dostatok pre nich zrozumiteľných prvkov, podľa ktorých by sa mohli orientovať, a ktoré by im tak zabezpečili bezpečný a samostatný prístup.

Príkladom takto vzniknutej bariéry je znižovanie obrubníkov chodníkov, čím sa na jednej strane síce zabezpečí prístupnosť pre telesne postihnutých ľudí, no na druhej strane odstránením „schodíka“ je odstránené jednoznačné označenie kraja vozovky pre zrakovo postihnutého, a tým je preňho vytvorená nebezpečná situácia. Riešením je návrh bezbariérových úprav so zreteľom na obe skupiny – telesne aj zrakovo postihnutých, a teda zníženie kraja a zároveň vybudovanie varovného pásu pre nevidiacich. Iba takto komplexne vyriešený kraj môžeme považovať za bezbariérový.

V prípade bezbariérových úprav pre zrakovo postihnutých ľudí sa väčšinou nejedná o zložité stavebné zásahy. Opatrenia je často možné vykonať aj dodatočne na už hotovej stavbe. Pokiaľ je myšlienka prístupnosti pre zrakovo postihnutých zapracovaná do projektovej dokumentácie stavby už od prvých stupňov riešenia, tak opatrenia nemusia predstavovať žiadne výrazné finančné nároky, ani neestetické úpravy.