Železničné nástupištia

Bezbariérové úpravy železničných nástupíšť v SR sú detailne riešené v národnom predpise GR ŽSR 1075/2007/O220.

  • Vo vzdialenosti 800 mm od hrany nástupišťa sa umiestni varovný pás červenej farby. (vyhláška 532/2002 Z.z.)
  • Vedľa varovného pás sa umiestňuje 100-200mm široký výstražný pruh žltej farby. Od hrany nástupišťa je umiestnený vo vzdialenosti:
  • o 800mm, tam kde vlaky jazdia maximálne 120km/h
  • o 1000mm, tam kde vlaky jazdia rýchlejšie ako 120km/h
  • V prípade, že má výstražný pruh reliéfny povrch s výstupkami, môže byť varovný pás zúžený na 200mm.
  • V odstupe 100mm od varovného pásu sa po celej dĺžke nástupíšť navrhujú špeciálne umelé vodiace línie, so šírkou 400mm, na jednej strane prerušované.

Prerušovanie slúži na identifikovanie smeru, ktorým sa má zrakovo postihnutá osoba vydať, keď vystúpi z vlaku a chce sa dostať do najbližšieho podchodu. Musí sa k vodiacej línií postaviť tak, aby bolo prerušenie po pravej strane. Tesne pred podchodom je vynechaná dlažba, ktorá ho privedie k podchodu. Riešenie však závisí od prechodovej vzdialenosti, ktorá ak je od 700 – 1 200 mm tvorí ju vodiaca línia s odbočením. Ak je menej ako 700 mm, prerušovaná vodiaca línia sa napojí priamo na podchod.  

  • Požiadavky na schodiská, rampy a mobiliár sú totožné s platnou legislatívou SR.

Bezbariérová úprava okraja nástupišťa
Bezbariérová úprava okraja nástupišťa. Hrana nástupišťa označená bezpečnostným náterom, v odstupe 800-1000mm od hrany nástupišťa je výstražný pás (žltý) a varovný pás (červený s varovným reliéfom). Tieto dva je možné spojiť do jedného tak, že polovica varovného pásu bude žltej farby (strana bližšia k okraju nástupišťa).  Zhruba 100mm od jeho okraja je umiestnená špeciálna umelá vodiaca línia.

Koniec nástupišťa je označený priečne umiestneným varovným pásom červenej farby
Koniec nástupišťa je označený priečne umiestneným varovným pásom červenej farby. Na obrázku vidno správne prerušovanie umelých vodiacich línií na oboch stranách nástupišťa.