Vstup do budovy

  • Turniketové a kyvné dvere sa nemôžu navrhovať, ak nie je iná možnosť vstupu do stavby.
  • Vstup musí byť osvetlený tak, aby nevznikol náhly a veľký kontrast medzi vonkajším a vnútorným osvetlením.
  • Vchod do dôležitej nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou sa označí signálnym pásom na pešej komunikácii, tak aby spájal vchod do budovy s prirodzenou vodiacou líniou, ktorá je súčasťou orientačnej situácie v exteriéri pred budovou. Pokiaľ je prirodzenou vodiacou líniou stena budovy navrhuje sa signálny pás v dĺžke cca 1-1,5m kolmo na vstup, ktorý ma označovať.
  • Podľa TP 10/2011 sa vstup do turniketových dverí a automatických dverí na fotobunku označuje varovným pásom v odstupe 350mm od dverí.
  • Vo významných budovách odporúčame umiestniť nad vchodom akustický maják.
  • Vstupné haly budov odporúčame navrhovať s jednoduchým, logicky členeným pôdorysom, ktorý zabezpečí bezpečnú orientáciu aj pre zrakovo postihnutého človeka

Signálny pás (s nedostatočným farebným kontrastom)
Signálny pás (s nedostatočným farebným kontrastom) smeruje ku klasicky otváravým dverám, ktoré sú však reálne  uzavreté (čo je nesprávne) a jediný možný prístup je cez otáčavé dvere.

Akustický maják na vstupe do budovy
Akustický maják na vstupe do budovy napomáha človeku so zrakovým psotihnutím nielen nájsť budovu, ale prostredníctvom nahratej hlášky poskytuje informáciu o orientačnej situácii vo vnútri budovy.