Vodiaca línia

Kontaktom s tzv. vodiacou líniou si zrakovo postihnutý človek určuje a udržuje žiadaný smer pohybu. V priestore existujú prirodzené vodiace línie a ak tieto absentujú je nevyhnutný návrh a realizácia umelých vodiacich línií.

Prirodzená vodiaca línia

Tvorí ju rozhranie medzi dvoma bežne sa vyskytujúcimi, dostatočne hmatovo odlišnými plochami.

Za prirodzenú vodiacu líniu považujeme napríklad:

 • Styk trávnika a chodníka.
 • Múr budovy, alebo iné múriky, napr. pri fontáne, alebo na vyrovnanie výškových nerovností.
 • Zábradlie.
 • V interiéri rozhranie hmatovo rozdielnych povrchov (napr. hladká dlažba – koberec).
 • Zvýšený obrubník popri parkovisku.
 • Kovový odvodňovací žľab v dlažbe so šírkou min. 150mm.
 • Dilatačná medzera s kovovým krytom v dlažbe so šírkou min. 150mm.

Príklady prirodzených vodiacich línií:

Prirodzená vodiaca línia

Prirodzená vodiaca línia

Prirodzená vodiaca línia

Prirodzená vodiaca línia

Prirodzená vodiaca línia

Prirodzená vodiaca línia

Za prirodzenú vodiacu líniu sa nemôže považovať napríklad:

 • Obrubník popri vozovke, alebo električkovej trati – dôvodom je nebezpečenstvo pohybu v tesnej blízkosti vozidiel.
  Prirodzená vodiaca línia - zlý príklad
  Signálny pás mal byť zalomený ku trávniku. Takto navádza človeka so ZP na chôdzu popri ceste, čo je nebezpečné.
 • Rozhranie asfalt dlažba (aj ak je na rozhraní zapustený záhonový obrubník) – dôvodom je veľmi slabý hmatateľný rozdiel materiálov.
  Prirodzená vodiaca línia - zlý príklad
  Rozhranie podobných materiálov (vmývaný betón – žulové kocky), bez reliéfu sa nedá považovať za vodiacu líniu.

Prirodzená vodiaca línia nie je využiteľná, ak je znehodnotená napríklad:

 • Častou zmenou smeru.
 • Častým prerušovaním.
 • Umiestnením rôznych prekážok (lavičky, kvetináče, reklamné pútače, stolíky).
  Znehodnotená prirodzená vodiaca línia

Umelá vodiaca línia

Návrh umelých vodiacich línií tak, aby boli dobre využiteľné, je náročný, pretože je k tomu potrebné ovládať princípy pohybu a potreby zrakovo postihnutých ľudí. Návrh každej umelej vodiacej línie je veľmi individuálny, podľa podmienok konkrétnej stavby, a preto je tu nevyhnutná konzultácia s odborníkom na mobilitu zrakovo postihnutých osôb.

Zloženie umelej vodiacej línie:

 • Vodiaci reliéf – drážky
 • V exteriéri šírka 400mm
 • V interiéri šírka 300mm
 • Je vhodné, aby farebne kontrastovala s okolitým povrchom

Príklady umelých vodiacich línií:

Umelá vodiaca línia

Umelá vodiaca línia

Zásady používania umelej vodiacej línie:

 • Musí nadväzovať na prirodzené vodiace línie, orientačné body, alebo na akustické navádzanie
 • Línia má byť priama
 • Zmena smeru možná len lomom, ideálne v pravom uhle (oblúk sa nesmie používať)
 • Kríženie línií sa vyznačuje hladkou plochou o veľkosti 400x400mm (v interiéri 300x300mm)
 • Na línii a vo vzdialenosti minimálne 800mm na obe strany od okrajov línie nesmú byť umiestnené ani nesmú zasahovať žiadne prekážky.

Umelá vodiaca línia

Umelá vodiaca línia

Umelá vodiaca línia sa musí podľa vyhlášky používať na týchto miestach:

 • Tam, kde je vzdialenosť bez využiteľnej prirodzenej vodiacej línie väčšia ako 8 m. Z našich skúseností vyplýva, že  vzdialenosť 8 metrov bez vodiacej línie často spôsobuje dezorientáciu ľudí so zrakovým postihnutím, preto odporúčame umiestňovať umelú vodiacu líniu tam, kde je vzdialenosť bez prirodzenej vodiacej línie väčšia ako 5 metrov.
  Umelá vodiaca línia
  Na jednej strane chodníka je vozovka, na duhej vzniklo parkovisko, čím sa znehodnotili obe strany chodníka ako vodiace línie,  preto na tomto mieste bolo nevyhnutné vybudovanie umelej vodiacej línie, spolu s varovnými pásmi, ktoré upozorňujú na vstup do nebezpečného priestoru.
 • Na železničných nástupištiach.
  Umelá vodiaca línia - železničné nástupište
  Na nástupištiach ŽSR sa budujú špeciálne umelé vodiace línie, v zmysle nariadenia GR ŽSR 1075/2007/O220