Signálny pás

Signálny pás informuje o tom, že sa v blízkosti nachádza dôležité miesto a privádza zrakovo postihnutého k tomuto miestu.

Signálny pás
Najdôležitejšou úlohou signálneho pásu je navádzanie k dôležitému miestu, preto jeho drážky musia smerovať kolmo na miesto, ktoré označuje.

Za dôležité miesto (kde musí byť signálny pás) považujeme v zmysle vyhlášky nasledovné:

 • Priechod pre chodcov, kde navádza na správny smer prechádzania cez priechod.
 • Dôležitá nebytová budova (mestské úrady, zdravotnícke zariadenia, pošty a pod.), kde navádza k vstupným dverám.
 • Zastávka MHD a SAD, kde privádza na miesto nástupu do prvých dverí vozidla.

Zloženie signálneho pásu:

 • Kombinácia varovného reliéfu (s výstupkami) a vodiaceho reliéfu (s drážkami).
 • V reze je zložený z 200mm varovný reliéf – 400mm vodiaci reliéf – 200mm varovný reliéf.
 • Celková šírka 800 mm.
 • Farebne kontrastný k okoliu.
 • V celej šírke jednotnej farby.
  Signálny pás - jednotná farba
  Detail signálneho pásu vytvoreného z špeciálnej betónovej dlažby.

Zásady používania signálneho pásu:

 • Musí nadväzovať na prirodzené alebo umelé vodiace línie.
  Signálny pás - vodiaca línia
  Signálny pás zalomený k prirodzenej vodiacej línii (okraj chodníka a trávnika, múr budovy a pod.).
 • Na páse a vo vzdialenosti minimálne 800mm na obe strany od okrajov pásu nesmú byť umiestnené ani nesmú zasahovať žiadne prekážky.
 • Pri zalomení signálneho pásu musí reliéf na seba nadväzovať.
  Signálny pás - nadväzovanie reliéfu
  Zalomenie signálneho pásu tak, aby sa v smere prechádzania cez priechod dosiahli čo najdlhšie drážky v smere prechádzania.
  Signálny pás - zalomenie
  Priebežné drážky signálneho pásu pri zalomení.
 • Pri križovaní signálnych pásov sa v mieste prieniku vynecháva reliéfny povrch, ponecháva sa hladký povrch, ktorý užívateľovi signalizuje, že môže postupovať viacerými smermi.
  Signálny pás - križovanie signálnych pásov
  Križovanie signálnych pásov. Vynechaný povrch pri križovaní môže mať v exteriéri veľkosť 400x400mm – 800x800mm.

Zásady používania signálneho pásu na priechode pre chodcov:

 • Jeho drážky musia smerovať v smere prechádzania cez priechod pre chodcov (t.j. v smere osi priechodu).
  Signálny pás - drážky v smere prechádzania
  Pre vidiaceho človeka možno nelogické a zbytočné “cik-caky”, pre nevidiaceho veľmi dôležité zalomenie signálneho pásu tak, aby jeho drážky navádzali na správny smer prechádzania cez vozovku.
 • Signálny pás musí byť v smere prechádzania priechodu dlhý minimálne 1200 mm (výnimočne vzhľadom na priestorové pomery aj kratší).
 • Signálny pás má byť umiestnený v osi priechodu, výnimočne z opodstatnených dôvodov môže byť umiestnený mimo osi priechodu.
  Signálny pás - mimo os priechodu
  Z dôvodu dosiahnutia dlhších signálnych pásov na druhých (dlhších) priechodoch bol na krátkom priechode vyosený signálny aj vodiaci pás.