Označovanie prekážok

  • Každá prekážka trvalého aj dočasného charakteru, ktorá sa nachádza na pešej komunikácii, sa musí vyznačiť tak, aby bola hmatovo vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Preto musí byť prekážka pevne vyznačená pri zemi do výšky 100 mm obrubou a vo výške 1 100 mm pevným, hmatným a v porovnaní s okolím farebne kontrastným označením.
  • Nad chodníkom, v priestore od 450 mm do 2 200 mm, nemôže byť umiestnený žiadny predmet ani konštrukcia, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť zrakovo postihnutej osoby. Pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie nevyznačené v pôdoryse môžu byť umiestnené na stavbe vo výške od 450 mm do 2 200 mm len v prípade, ak nevystupujú z obrysu stien do priestoru komunikácie pre peších na viac ako 200 mm.
  • Pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie, ktorých pôdorys je na zemi vyznačený ako prekážka identifikovateľná slepeckou palicou, môžu vyčnievať do priestoru pešej komunikácie najviac na vzdialenosť 300 mm.
  • Prekážka na komunikácii pre peších musí byť umiestnená tak, aby sa zachoval priechodzí koridor široký 1 300 mm alebo v odôvodnených prípadoch len 900 mm.

 Prekážky nesmú zasahovať do vodiacich línií a ich počet by mal byť čo najmenší, pretože každá obchádzka prekážky (najmä dočasnej – neočakávanej) predstavuje psychickú záťaž a môže viesť k dezorientácii. 

Trvalé prekážky

Najviac sa na počte trvalých prekážok podieľa mestský mobilár (prístrešky, reklamné panely, odpadkové koše, poštové schránky, kvetináče, lavičky a pod.), ktorý je možné pri znalosti veci umiestňovať tak, aby nezasahoval do vodiacich línií.

Dočasné prekážky

Tvoria ich pútače pred obchodmi, mobilné predajné pulty, sezónne reštauračné sedenia, vozidlá zasahujúce do priestoru chodníka, ohrady staveniska, výkopov a pod. Tomuto typu prekážok sa dá predchádzať znalosťou problematiky a ich umiestňovaniu mimo vodiacich línií (prirodzených aj umelých). Pre ich označovanie platia rovnaké pravidlá ako pri označovaní trvalých prekážok. Na zabezpečenie zákazu parkovania na vodiacich líniách je nutná okrem osvety aj úprava legislatívy.