Ostrovčeky

V realite sú často problémom pre zrakovo postihnutých ostrovčeky vytvárané na cestách dodatočne, pomocou prenosného dopravného značenia alebo drobnými stavebnými úpravami. Tieto ostrovčeky vytvoria bezpečné zóny pre vidiacich chodcov, no tým, že plocha ostrovčeka nie je hmatateľne odlíšená od ostatnej plochy vozovky, predstavujú pre zrakovo postihnutého človeka nebezpečnú situáciu. Nebezpečenstvo je spôsobené faktom, že vodiči očakávajú, že chodec v bezpečnom priestore ostrovčeka zastaví, no nevidiaci nemá ako zistiť, kedy sa v bezpečnom priestore nachádza. Z tohto dôvodu je nevyhnutné v tomto bode trvať na dodržiavaní vyhlášky a vyznačovať priestor pre chodcov hmatateľne.

Metodika bezbariérového riešenia ostrovčekov je v niektorých prípadoch náročná, pretože na malom priestore je nutné dodržať pravidlo smerovania signálneho pásu v smere prechádzania a zároveň zabezpečiť čo najväčšiu dĺžku signálneho pásu v smere prechádzania a jeho umiestnenie v osi priechodu.

Riešenie ostrovčekov na komunikácii:

Ostrovčeky so šírkou menšou ako 1200 mm, prípadne ostrovčeky s takým tvarom, na ktorom sa nedajú signálne pásy navrhnúť správne:

 • Celá plocha sa vyloží reliéfnou dlažbou s výstupkami.
  Riešenie ostrovčeka užšieho ako 1200mm
  Riešenie ostrovčeka užšieho ako 1200mm.
  Riešenie ostrovčeka, na ktorom sa nedajú zrealizovať dostatočne dlhé signálne pásy
  Riešenie ostrovčeka, na ktorom sa nedajú zrealizovať dostatočne dlhé signálne pásy tak, aby spĺňali požiadavku ich smerovania v smere prechádzania cez priechod.

Ostrovčeky so šírkou väčšou ako 1200 mm:

 • Pri okraji cesty varovný pás.
 • Signálne pásy, ktoré navádzajú na priechody. Musia smerovať v smere prechádzania a musia byť vedené v osi priechodu. V smere prechádzania by mali byť dlhé 1200mm, v odôvodnených prípadoch 800mm. V prípadoch, keď je možné dosiahnuť túto dĺžku aspoň na jednom z priechodov, je akceptovateľná z hľadiska užívateľov aj dĺžka 400mm.
  Ostrovček medzi dvoma priechodmi v jednom, priamom smere prechádzania
  Ostrovček medzi dvoma priechodmi v jednom, priamom smere prechádzania.
  Ostrovček z ktorého vychádzajú tri priechody do rôznych strán
  Ostrovček z ktorého vychádzajú tri priechody do rôznych strán. Hoci na jednom z priechodov sa podarilo zrealizovať signálny pás s dĺžkou iba 40cm, je táto realizácia pre užívateľov “zrozumiteľnejšia” ako keby bol vyložený iba varovným reliéfom. Vďaka signálnym pásom totiž človek so zrakovým postihnutím dokáže identifikovať správny smer prechádzania cez vozovku. V prípade, že je iba vyložený varovným reliéfom dokáže iba identifikovať okraj cesty.
  Ostrovčeky s dvoma priechodmi Ostrovčeky s dvoma priechodmi Ostrovčeky s dvoma priechodmi
  Ostrovčeky s dvoma priechodmi, ktoré však na seba smerovo nenadväzujú. Pre vidiaceho človeka sú to možno “nepochopiteľné ciky-caky”, pre človeka so zrakovým postihnutím je však nesmierne dôležité, aby signálny pás smeroval v smere prechádzania.