Mestský mobiliár

Požiadavky vyhlášky na mestský mobilár:

 • Vybavenie verejne používaných priestorov (nábytok, informačné stojany, reklamné panely, odpadkové koše, mobilná zeleň, veľké popolníky a pod.) musí mať osadenú zarážku pre bielu palicu vysokú najmenej 100 mm. Znamená to, že priemet prekážky musí byť totožný s pôdorysom alebo, že priemet prekážky musí byť vyznačený obrubou o výške 100 mm.
  Dobre hmatateľný smetný kôš
  Dobre hmatateľný smetný kôš.
  Reklamný panel so zarážkou pre bielu palicu
  Reklamný panel so zarážkou pre bielu palicu.
  Mobiliár správneho tvaru (dobre hmatateľný) a so správnym umiestnením
  Mobiliár správneho tvaru (dobre hmatateľný) a so správnym umiestnením.
 • Predmety v priestore nad podlahou (pochôdznou plochou) – v priestore od 450 mm do 2 200 mm, nesmú byť umiestnené žiadne predmety  a konštrukcie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť zrakovo postihnutých osôb. Pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie nevyznačené v pôdoryse môžu byť v tejto výške umiestnené len v prípade, ak nevystupujú z obrysu stien do priestoru komunikácie pre peších na viac ako 200 mm. Pevná časť a technické vybavenie stavby a inej konštrukcie, ktorých pôdorys je na zemi vyznačený ako prekážka identifikovateľná slepeckou palicou, môžu vyčnievať do priestoru komunikácie najviac 300 mm.