Akustické majáky

Akustický maják je zariadenie, ktoré na povel z vysielačky prehrá uloženú nahrávku. Výhodou akustických majákov je to, že zvukový signál vydávajú len na  vyžiadanie signálom z vysielačky a teda neobťažujú okolie neustálym signálom. Vysielačka k akustickým majákom je kompenzačná pomôcka a na jej pridelenie má nárok každá osoby so zrakovým postihnutím.

Vysielačka od firmy APEX
Vysielačka od firmy APEX pre slovenskú frekvenciu akustických majákov.

Vysielačka od frimy ELVOS
Vysielačka od frimy ELVOS, ktorá sa dá prepnúť a používať na slovenskú aj na českú frekvenciu akustických majákov.

Na Slovensku majú akustické majáky od Telekomunikačného úradu SR pridelené všeobecné povolenie na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých na vyhradenej frekvencii 87,100 MHz.

Pomocou akustických majákov sa môžu vytvoriť celé orientačné systémy na veľkých plochách (napr. celé mesto, celá rozľahlá budova stanice alebo letiska). Vždy však treba starostlivo zvážiť na základe konzultácie s odborníkom na priestorovú orientáciu ľudí so zrakovým postihnutím optimálnu kombináciu zvukových a taktilných prvkov, pretože nesprávne umiestnenie majáka môže orientačnú situáciu skomplikovať a zneprehľadniť.

V projektovej dokumentácii sa použitie akustických majákov uvádza v technickej správe s tým, že konkrétna hláška bude zostavená a nahratá po namontovaní majáku v spolupráci s odborníkom na priestorovú orientáciu ľudí so zrakovým postihnutím podľa usporiadania priestoru.

Funkcie akustických majákov:

 • Zvukovým signálom (trilkom) označuje miesta významné z hľadiska orientácie a určuje a pomáha udržať smer pohybu k týmto miestam
 • Prostredníctvom nahovorených informácií (hlášok) sa zrakovo postihnutý človek dozvie ďalšie orientačné, prípadne prevádzkové informácie.

Akustické majáky sa musia podľa vyhlášky používať:

 • na označenie pohyblivých schodov a chodníkov (eskalátorov).
  Akustický maják na eskalátore
  Správne umiestnenie akustického majáka na eskalátore.
  Akustický maják na eskalátore
  Menej vhodné umiestnenie akustického majáka na eskalátore – sklená stena eskalátora totiž odráža a deformuje zvuk, ktorý maják vydáva a tento je taktiež ľahko prístupný vandalom.

Akustickými majákmi odporúčame označiť:

 • vozidlá hromadnej dopravy – celoplošne
 • vchody do dôležitých nebytových budov (úrady, zdravotnícke zariadenia, stanice hromadnej dopravy)
 • podchody a nadchody

Akustický maják
Akustický maják na vstupe do dôležitej nebytovej budovy.

Akustický maják
Akustický maják na vchode do podchodu ŽSR.

Zásady pre umiestňovanie akustických majákov:

 • Zo skúseností našich inštruktorov mobility vyplýva, že v priemere je nevidiaci schopný pomocou akustického majáku (alebo iného akustického signálu) nájsť označené miesto z maximálnej vzdialenosti 15m.
 • Na to, aby akustický maják jednoznačne označil hľadané miesto, je nevyhnutné jeho umiestnenie priamo nad týmto miestom vo výške 3-4m. Hovoríme tu o orientačnej zrozumiteľnosti majáku. Vo výške nad 4m sa orientačná zrozumiteľnosť výrazne znižuje, vo výške menej ako 3m je zase maják vystavený väčšiemu nebezpečenstvu vandalizmu.
 • Výnimočne sa môže maják umiestniť na pravú stranu komunikácie v priestoroch, ktoré sú širšie ako 3m.
 • Počet a umiestnenie majákov v priestore musí byť navrhnuté tak, aby dochádzalo k čo najmenšiemu prekrývaniu hlásenia majákov (dva blízko umiestnené majáky budú naraz reagovať na povel z vysielačky). Dôležitá je konzultácia s odbornými pracovníkmi ÚNSS na určenie prioritného umiestnenia majákov, pokiaľ je nutné počet majákov zmenšiť kvôli prekrývaniu. V prípade, že sa prekrývaniu nedá vyhnúť, využíva sa nastavenie oneskorenia odozvy majákov tak, aby hlášky nezneli naraz.

Zásady pre hlášky a trilky akustických majákov použitých na typických miestach:

 1. majáky umiestnené na vstupoch do budov
  • Povelom 1 na vysielačke sa aktivuje nahrávka s trilkom a názvom budovy alebo organizácie sídliacej v budove
   • Trilok označujúci úrovňový vstup do budovy – prevýšenie max 1m: I-Á
   • Trilok označujúci prevýšenie na vstupe do budovy viac ako 1m: BRLM
  • Povelom 2 na vysielačke sa aktivuje hláška s popisom orientačnej situácie v budove, pomocou ktorej sa zrakovo postihnutý človek dostane na miesto prvého kontaktu alebo na iné určené miesto.
  • Znenie hlášky s popisom orientačnej situácie v budove musí rešpektovať pravidlá priestorovej orientácie nevidiacich. Znenie hlášky teda treba konzultovať s inštruktormi mobility zrakovo postihnutých, alebo s odbornými pracovníkmi oddelenia prevencie a odstraňovania architektonických bariér ÚNSS.
  • Hláška musí byť čo najstručnejšia a orientačne jednoznačná.
  • Trilok musí byť mierne hlasnejší ako sprievodná informácia.
 2. majáky pre podchody a nadchody
  • Povelom 1 na vysielačke sa aktivuje nahrávka s trilkom a orientačným označením vstupu do podchodu/na nadchod
   • Trilok označujúci úrovňový vstup do podchodu/na nadchod, napr. v prípade nástupu do podchodu/na nadchod z podzemného/nadzemného podlažia budovy – prevýšenie max 1m: I-Á
   • Trilok označujúci prevýšenie na vstupe do podchodu/na nadchod viac ako 1m: BRLM
  • Orientačné označenie podchodu/nadchodu je individuálne podľa konkrétnej situácie, napríklad: ktorým smerom vedie; názov ulice, v ktorej vyúsťuje; číslo nástupišťa (nástupíšť) na stanici, ku ktorým vedie.
  • V prípade potreby môže byť pod povelom 2 z vysielačky nahratá ďalšia informácia poskytujúca napríklad popis orientačnej situácie (podľa zásad popísaných vyššie).
 3. majáky pre pohyblivé schody a chodníky
  • Maják sa umiestňuje nad vstup na zariadenie. V prípade, že je u zariadenia využívaný reverzný chod, tak je nutné umiestniť maják nad oba konce zariadenia, pričom aktívny musí byť musí byť vždy ten maják, pod ktorým sa momentálne na zariadenie nastupuje.
  • Pokiaľ sú viaceré zariadenia umiestnené v tesnej blízkosti (dvojičky, trojičky zariadení), tak sa umiestni jeden maják do ich spoločnej osi.
  • Povelom 1 na vysielačke sa aktivuje nahrávka s trilkom a orientačným označením pohyblivých schodov / pohyblivého chodníka
   • Trilok: CINK
   • Orientačné označenie zariadenia je individuálne podľa konkrétnej situácie, napríklad: ktorým smerom zariadenie vedie; v ktorej časti budovy sa zariadenie nachádza; z ktorého na ktoré poschodie zariadenie vedie
  • Povelom 2 na vysielačke sa aktivuje hláška o momentálnom prevádzkovom stave zariadenia – maják musí byť prepojený so zariadením. Hláška oznámi, či zariadenie stojí, ide nahor alebo ide nadol. V prípade dvojičky alebo trojičky zariadení hláška informuje, ktoré zo zariadení (pravé, ľavé, stredné) sa nachádza v akom prevádzkovom stave.
 4. majáky na vozidlá hromadnej dopravy – hlásenia v exteriéri
  • Na tento účel sa dá využiť maják, ako externé zariadenie, ale v prípade, že je vozidlo už vybavené elektronickým systémom umožňujúcim hlásenia, tak je možné doplniť hlásenia podľa tejto metodiky priamo do tohto systému.
  • Prijímač signálu z diaľkového ovládania a reproduktor v exteriéri majú byť umiestnené v prednej časti vozidla, v tesnej blízkosti prvých dverí. Tým sa zabezpečí dobré prijímanie signálu z vysielačky pri príjazde vozidla aj nástup zrakovo postihnutého človeka prednými dverami.
  • Povelom 3 na vysielačke sa aktivuje hláška s trilkom ABC, číslom vozidla a smerom jeho jazdy.
  • Povelom 4 na vysielačke sa aktivuje hláška v kabíne vodiča, ktorá ho upozorní na to, že nastupuje zrakovo postihnutá osoba.